Doelstelling

“Wij geloven dat het onderwijs het leukste voor studenten is, indien de docent aanbiedt waar de student behoefte aan heeft. ”

Door goed te luisteren naar studenten kunnen docenten hun werk leuker en aantrekkelijker maken voor de studenten. Daardoor wordt het lesgeven ook leuker voor de docent. Immers, een student die iets leert waar zijn belangstelling naar uit gaat, is intrinsiek gemotiveerd. Die student zal goed voorbereid naar de lessen komen en die studenten willen graag luisteren naar de docent.

Het lijkt bovendien alsof het spelenderwijs ontdekken en leren op scholen verleerd is. Want in het onderwijs is steeds minder ruimte voor ontdekkend leren en spelen. Wij zien vol op kansen en mogelijkheden voor docenten om studenten precies te bieden wat zij zoeken.

Aanleiding vanuit de praktijk

Steeds meer docenten willen Maak Onderwijs introduceren op hun school. Het Maak Onderwijs wordt ingegeven vanuit de moderne machines die betaalbaar zijn geworden zoals een 3D printer of een lasersnijder.

Theoretische onderbouwing: High Impact learning

Bij het uitwerken van de lessen is gebruik gemaakt van de principes van High Impact Learning door Filip Dochy.

Beschikbaarheid lesmaterialen neemt toe

Er komen steeds meer lesmaterialen en projecten beschikbaar voor docenten die in de klas gebruik willen maken van moderne machines, zoals een 3D printer of een lasersnijder.

Lesmaterialen in het bestaande curriculum integreren

Het is echter vaak lastig om te beoordelen welke lesmaterialen het beste passen in het bestaande curriculum. En een nieuw curriculum ontwerpen kost heel veel tijd. Daarom kan de bestaande lesmethode worden aangepast, op basis van nieuw beschikbaar (en getest)lesmateriaal. Het afstemmen van eindtermen op de nieuw te integreren lesmaterialen is echter vaak een groot obstakel om deze nieuwe technieken te introduceren op school. En daarvoor biedt 3D Innovatie Academy een oplossing!

Onderwijskundige verantwoording lesmaterialen

De Innovatie Academy biedt docenten en instructeurs vele kant-en-klare onderwijsmaterialen die gebruikt kunnen worden bij het voorbereiden en verzorgen van lessen.

Theoretische onderbouwing

Dit geldt voor lessen in het reguliere onderwijs, dat bekostigd wordt vanuit de overheid, maar ook in onderwijs vormen die niet bekostigd worden door vanuit Denhaag.

Regulier onderwijs

Onder het reguliere onderwijs aanbod verstaan wij:

Niet-regulier onderwijs

Onder het niet-reguliere onderwijs aanbod verstaan wij:

  • Fablab educatie
  • Bedrijfsopleidingen

Erkende kwaliteit

In alle lessen en colleges die worden aangeboden via deze website, staan richtlijnen van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) die gelden voor het reguliere onderwijs centraal. Daarmee wordt de kwaliteit van het onderwijs en de lesmaterialen gewaarborgd.

‘Onderwijs’ en ‘Maken’ komen bij elkaar

Er zijn verschillende gebieden waar Onderwijs en het nieuwe Maken (vanuit de de maakindustrie) bij elkaar komen. Voor mij was een bezoek aan een Fablab de eerste kennismaking met techniek en moderne machines die laagdrempelig toegankelijk zijn voor mensen zonder voorkennis.

Enerzijds wordt de verhaal gevormd vanuit de visie dat studenten met verschillende disciplines elkaar goed kunnen aanvullen en versterken. De lessen en de verantwoording ervan vormt hopelijk een goede stap in de richting van volwaardig ‘curriculum overstijgend lesmateriaal’.

De verhaallijn wordt daarbij anderzijds gevormd door het thema ‘van idee naar product’. Bij het thema ”van idee naar product’ worden studenten uit gedaagd om iets te creëren wat nog niet bestaat en dat dan ook werkelijk te maken.

Innovatief onderwijs

Alle belangrijke onderdelen worden vanuit minimaal 3 invalshoeken besproken en getest. Dat is een reden waarom deze website ‘3D Innovatie Academy’ heet. Hieronder staan meer verwijzingen naar de naam van deze website.

Er is geen voorkennis nodig. Er zijn al basis lesmaterialen en er is ook verdiepingsstof aanwezig. Bovendien zal er nog veel toegevoegd worden.

Met gebruik van innovatieve software

Het gaat bij sommige van deze lessen over moderne software om kennis online te publiceren, zoals het Content management Systeem waarmee deze website is gemaakt, nl. WordPress. Of over moderne software voor online samenwerken, zoals Github.

Met gebruik van innovatieve machines

Het gaat bij sommige van deze lessen ook over moderne technieken en moderne machines voor 2D en 3D innovatie. Denk daarbij o.a. aan Lasersnijders en 3D printers. Nu begrijp je nog beter waarom deze website ‘3D Innovatie Academy’ heet!

Les materialen voor docenten

Op deze website kunnen docenten niet alleen de lesstof kunnen vinden, maar ook de materialen ter voorbereiding van de les.  Bovendien is er aandacht voor het (maken van) toetsen om de kennis van studenten te testen.

Verantwoording voor docenten

Naast de les inhoud is ook de verantwoording vanuit onderwijs vernieuwing opgenomen. Hierbij zijn de nieuwe richtlijnen vanuit de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) gehanteerd. Deze BKO richtlijnen gelden voor alle docenten in het onderwijs.  Hiermee kunnen de docenten die met de aangeboden lesmaterialen gaan werken, laten zien dat zij over de benodigde elementaire didactische kwaliteiten beschikken.

Aansluiten bij curriculum

Bij alle genoemde voorbeelden gaan wij er vanuit dat de docent voldoende vakinhoudelijke kennis heeft om de transfer naar zijn eigen kennisdomein te maken. De voorbeelden zijn vooral bedoeld om docenten richting te geven bij het implementeren van onderwijsvernieuwingen, zodat er een interessant(er) en modern(er) les aanbod ontstaat. En daarmee toont de docent aan Constructeur van de leeromgeving te zijn, door bestaand lesmateriaal aan te passen aan de eigen eisen en wensen.

Wet Werk en Zekerheid

De nieuwe Wet werk en Zekerheid geeft verplichtingen aan werkgevers om werknemers op te leiden en scholing aan te bieden. Het doel daarvan is o.a.:

  • het bevorderen van Employabiliteit
  • het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  • het verbeteren van mobiliteit op de arbeidsmarkt

Coaching voor docenten

Uiteraard is er coaching beschikbaar voor docenten die graag advies willen bij het invoeren van de onderwijs vernieuwing in de eigen lessen en colleges.

Bijvoorbeeld over de afstemming van het algemene lesmateriaal naar de specifieke lessen op VMBO, MBO of HBO niveau. Neem eenvoudig en snel contact op met de redactie van 3D Innovatie Academy.